اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

تشریح مهمترین ایرادات هیئت نظارت مجمع تشخیص به تناسبی شدن انتخابات و پاسخ به این