اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

تکمیل خطوط مختلف انتقال آب به شیراز دستور کار سال جاری نمایندگان شیراز است