اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

برنامه خانه ملت شبکه فارس، بخش سوم

 

 برنامه خانه ملت شبکه فارس
✅ با حضور دکتر جعفر قادری نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
 بخش سوم؛ طرح های مصوب شده در مجلس یازدهم