اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

بازدید دکتر قادری از پروژه راه سازی، آزاده راه شیراز – اصفهان( قطعه سه بزرگراه تنگ خیاره به لپویی)