اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

بازدید نایب رئیس اول کمیسیون جهش تولید از نمایشگاه