اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

جلسۀ هیأت‌امنای دانشگاه شیراز و تعدادی از دانشگاههای استان با حضور وزیر علوم، وزیر کشور، استاندار و دکتر قادری