اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

حضور دکتر جعفر قادری در عزاداری امام حسین (ع)

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) در حسینیه امام صادق (ع) شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) در حسینیه امام صادق (ع) شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) حسینیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) حسینیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) هیئت ابوالفضل العباس (ع) شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) هیئت ابوالفضل العباس (ع) شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) محله نصرآباد شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) محله نصرآباد شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) میدان قائم (عج) شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) میدان قائم (عج) شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) باغ موزه دفاع مقدس شیراز

حضور در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) باغ موزه دفاع مقدس شیراز