اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

خبرهای خوبی درباره کارخانجات مخابراتی راه دور ایران (ITI ) در راه است