اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

قادری درباره تعیین قیمت گندم در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نوشت