اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

نایب رئیس اول کمیسیون جهش تولید: عضویت در پیمانهای شانگهای و بریکس کشور را معطل امضای برجام نمی کند.