اوقات شرعیاوقات به افق : شیراز

نماینده شیراز و زرقان: طرح تامین مالی تولید و زیرساختها تحولات خوبی را در اقتصاد کشور رقم خواهد زد